Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Χημικών στοιχείων περιοδικού πίνακος, επιλογή των πλέον εξωτικών και ενδεχομένως, τρόπον τινά, ποιητικών


Βηρύλλιο, Βόριο, Αργό, Σκάνδιο,

Βανάδιο, Γάλλιο, Γερμάνιο, Σελήνιο,

Κρυπτό, Ρουβίδιο, Στρόντιο, Ύτριο,

Ζιρκόνιο, Νιόβιο, Τεχνήτιο, Ρουθήνιο,

Ρόδιο, Παλλάδιο, Ίνδιο, Τελλούριο,

Ξένο, Καίσιο, Λανθάνιο, Δημήτριο,

Πρασινοδύμιο, Νεοδύμιο, Προμήθειο, Μολυβδένιο,

Σαμάριο, Ευρώπιο, Γαδολίνιο, Τέρβιο,

Δυσπρόσιο, Όλμιο, Έρβιο, Θούλιο,

Υπέρβιο, Λουτήτιο, Άφνιο, Ταντάλιο,

Ρήνιο, Όσμιο, Θάλλιο, Πολώνιο,

Άστατο, Φράνκιο, Θόριο, Πρωτακτίνιο,

Αμερίκιο, Κιούριο, Μπερκέλιο, Καλιφόρνιο,

Αΐνστάνιο, Φέρμιο, Μεντελέβιο, Νομπέλιο,

Λωρένσιο, Ραδεφόρντιο, Ντούμπνιο, Σιμπόργκιο,

Μπόριο, Χάσιο, Μαϊτνέριο, Νταρμστάντιο,

Ρεντγκένιο, Κοπερνίκιο, Νιχόνιο, Φλερόβιο,

Μοσκόβιο, Λιβερμόριο, Τενέσιο, Ογκανέσιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: