Τρίτη 4 Αυγούστου 2009

Μη παραδοτέο (εις περίπτωσιν)

Φάκελος

Αποστολέας:
…. (όνομα εταιρίας) – Η πρώτη ασφαλιστική

….( σφραγίδα με στοιχεία ασφαλιστικού πράκτορα)

Ανώνυμη εταιρία γενικών ασφαλίσεων «….(όνομα εταιρίας)» - Εταιρία του ομίλου
«….(επωνυμία ομίλου)»

Διεύθυνση
Παραλήπτης:

Χρήστος Τσατσαρώνης

Επιστροφή (σημειώνεται ο λόγος)

Άγνωστος

Συνωνυμία

Διεύθυνση δυσανάγνωστη

Διεύθυνση ανεπαρκής

Απαράδεκτο

Αζήτητο

Έφυγε χωρίς να αφήσει διεύθυνση

Απεβίωσε

……………….

Σημείωση: ο φάκελος (αυτή τη φορά) παραδόθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: